Rammstein - Rammstein - Te Quiero Puta

: Rammstein | : Rammstein - Te Quiero Puta |

Rammstein - Rammstein - Te Quiero Puta

Hey amigos

Adelante amigos!..

Vamos vamos mi amor
Me gusta mucho tu sabor
No no no noto corazon
Mucho mucho tu limon
Dame de tu fruta
Vamos mi amor
Te quiero puta!
Te quiero puta!
Ay que rico!
Te quiero puta!

Vamos vamos mi amor
Me gusta mucho tu sabor
No no no noto corazon
Mucho mucho tu limon
Dame de tu fruta
Vamos mi amor
Te quiero puta!
Te quiero puta!
Ay que rico!
Te quiero puta!

Vamos vamos mi amor
Me gusta mucho tu sabor
No no no noto corazon
Mucho mucho tu limon
Dame de tu fruta
Vamos mi amor
Te quiero puta!
Te quiero puta!
Ay que rico!
Te quiero puta!

Vamos vamos mi amor
Me gusta mucho tu sabor
No no no noto corazon
Mucho mucho tu limon
Dame de tu fruta
Vamos mi amor
Te quiero puta!
Te quiero puta!
Ay que rico!
Te quiero puta!
Te quiero puta!
Te quiero puta!
Ay que rico!

:
: Rammstein - Rammstein - Te Quiero Puta
   Rammstein - Rammstein - Te Quiero Puta